Search This Blog

Oct 27, 2010

二 存养善性(一)

孟子曰:“牛山之木尝美矣,以其郊于大国也,斧斤伐之,可以为美乎?是其日夜之所息,雨露之所润,非无萌蘖之生焉,牛羊又从而牧之,是以若彼濯濯也。人见其濯濯也,以为未尝有材焉,此岂山之性也哉?虽存乎人者,岂无仁义之心哉?其所以放其良心者,亦犹斧斤之于木也,旦旦而伐之,可以为美乎?其日夜之所息,平旦之气,其好恶与人相近也者几希,则其旦昼之所为,有梏亡之矣①。梏之反覆,则其夜气不足以存;夜气不足以存,则其违禽兽不远矣。人见其禽兽也,而以为未尝有才焉者,是岂人之情也哉?故苟得其养,无物不长;苟失其养,无物不消。孔子曰:‘操则存,舍则亡;出入无时,莫知其乡。’惟心之谓与?” 


语译:
孟子说:"牛山的树木,从前原是很茂美的。只因临近都城,人们常用斧头、砍刀去砍伐它,还能够美的起来么?这座山日夜所生长的,雨露所滋润的,并不是没有枝桠长出来,可是牛羊跟着在哪儿放牧,所以就弄成那样光秃秃的了。人们看它光秃秃的,就以为这座山没有长过树木,这难道是山的本性吗?
存在人身上的,难道没有仁义之心吗?人所以失掉他本然的善心,也就像斧头、砍刀对于树木一般,天天砍伐它,还能够美起来吗?一个放失良心的人,经过日夜的生息,在清晨时所怀有的清明之气,和一般人的好恶相接近的只有那么一点点,可是一到了白天,受惑于纷华世界,所作所为,又把那养出的一点清明之气扰乱丧失了。如果一再的扰乱丧失,那么夜间所培养出的清明之气就不能保存;清明之气不能保存,那和禽兽就相差不远了。人们看他和禽兽一样,便以为他本来没有才质,这难道是人的本性么?
所以如果得到适当的培养,没有东西不生长的;如果失去适当的培养,没有东西不消亡的。孔子说:'把持它就能留存,舍弃它就会亡失,进出没有定时,也不知道它的定处。'这大概指人心而说吧!"
Post a Comment